Agencja celna i spedycja SPEED

Ofe­rujemy swoim Klien­tom usługi w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi cel­nej, spe­dy­cji towa­rów oraz pro­wa­dze­nia roz­li­czeń i spo­rzą­dza­nia dekla­ra­cji sta­ty­stycz­nych w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie zgło­szeń. 

Poprzez dłu­go­letni staż, sze­roką wie­dzę naszych pra­cow­ni­ków oraz indy­wi­du­alne podej­ście do potrzeb naszych Klien­tów naj­wyż­szy poziom świad­czo­nych usług. Wię­cej w zakładce co ofe­ru­jemy oraz dla­czego my.

Nasi pra­cow­nicy służą Pań­stwu fachową poradą i wybiorą dla Pań­stwa naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia. O naszym pro­fe­sjo­na­li­zmie prze­ko­nało się wielu naszych Klien­tów.

Aby sko­rzy­stać z naszych usług pro­szę pobrać druk upo­waż­nie­nia wraz z załącz­ni­kami, wypeł­nić, a następ­nie prze­słać na numer fax/a­dres e-mail dogod­nej dla Pań­stwa pla­cówki.

Nowa funkcjonalność strony – ŚLE­DZE­NIE PRZE­SY­ŁEK

SPEED w licz­bach:

2954 Klien­tów

28 lat doświad­cze­nia

- od 2010 r.  sta­tu­s AEO

- 3 oddziały – obsługa 24h (oddział Kuź­nica)

- od 3 lat razem z Pracodawcami Pomorza 

- od 2 lat w Polsko-Norweskiej Izbie Gospodarczej